پیش شماره تلفن های ثابت آذربایجان شرقی

لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان آذربایجان شرقی به مرکزیت شهر تبریز به ترتیب حروف الفبا میباشد.

      0432423

آبریز

0427426

آبش احمد

04246853

آتش بیگ

0423227

آچاچی

0412275

آخولا

0412742

آخوندقشلاق

0412422

آذرشهر

0491257

آرالان

04116334

آرپادره سی

0424426

آرموداق

0422832

آروق

0427454

آس قدیم

04246825

آسایش

0424336

آشنار

04246733

آغ زیارت

04232745

آغ طورق

0471261

آغ کهریز

04217263

آغاجری

0492330

آغبلاغ جلفا

0427328

آغبلاغ سفلی

04227662

آغبلاغ علیا

04246773

آغبلاغ گورانلو

04246264

آغبلاغ مهمان

04246774

آغچه ریش

04312255

آغچه کند

0432325

آغچه کهل زمانی سراب

0422739

آغچه کهل مراغه

0422828

آغکندقره خضر

0422847

آغمنار

0431236

آغمیون

0427264

آق براز

0427455

آق درق

0412364

آق گنبد

0427349

آقابابافرامرزی

04245222

آقکند/کاغذکنان

04246844

آلاقیه

0432716

آلان

0432437

آلانق

0412734

آلقو

0422778

آلماچوان

0422638

آلمالو

0472251

آمستیجان

0412363

آمقان

0432521

آمندسراب

0472328

آمندشبستر

0424427

آوین /مسجدلو

0421742

آهق

0427536

ابراهیم سمیع

0431234

ابرغان سراب

0491232

ابرغان مرند

0427552

اجاق کندی

0431275

احمدآباد/سفلی

04275294

احمدآباد/کلیبر

04245224

احمدآباد/گروس

0426235

اذغان

0412368

اربط

0432513

اربطان سراب

0492231

اربطان مرند

0432724

اردلان

0431235

اردها

0432725

ارزنق

0427326

ارزیل

0492317

ارسی /هادیشهر

0491253

ارسی مرند

04246394

ارقنه

0427272

ارنان

0431224

اسبفروشان

04312474

اسبقران

04245226

استانجین

0427343

استمال

04116315

استیارتبریز

0432528

استیارسراب

0491288

اسدداغی

0431229

اسفستان

0412347

اسفنجان

0412272

اسفهلان

0427531

اسکانلوی علیا

0427446

اسکلو

0412349

اسکندان

0411632

اسکندر

0412322

اسکو

0431245

اسلام آباد

04327157

اسماعیل آباد

04114320

اسنجان

04217413

اشان

0492311

اشتبین

0432432

اشتلق علیا

0421756

اصفهانجیق

0492327

افشارمرند

04232752

افشارمیانه

0432511

افشردی

0426242

افیل

0424642

اکوزگنبدی

0421761

اکیس

0432441

اکین آباد

0426238

اللو

04722465

الماس

04244313

النجارق

04112525

الوارسفلی

04112527

الوارعلیا

0412431

الوانق

0431266

امام چائی

0412441

امیردیزج

0471257

امیرزکریا

0491219

انامق

0432424

انباردان

04274684

انباستیق

0426256

انجرد

0472337

اندبیل

0431242

اندراب

04273353

اندرگان /ارسباران

04114321

انرجان

0427366

اوان

04246775

اورتاسو

0427463

اوزی

0424637

اوشندل

0431239

اوغان

0427461

اولی قشلاق

04112573

اولی کندی

0427347

اولیق

0424424

اونلیق

0426222

اهر

0431267

ایده لو

0422857

ایده لوی بزرگ

0432435

ایرانق

04275544

ایری بوجاق

0492314

ایری سفلی

0427339

ایری علیا

0424423

ایشلق

04246762

ایشلق کندی

04273376

ایشیقلو

0432721

ایل باغی

0427453

ایل یوردی

0412332

ایلخچی

04246763

ایمشجه

0427267

اینجار

0432719

ایوق

04327193

ایوق

0472343

ایوند

0411269

باباباغی

04262924

باباجان

0422858

باباکلک

0491281

بابره سفلی

04246784

بابونه سفلی

0412264

بارانلو

04246778

بارگاه

0492228

باروج

0432619

باروق

0412232

باسمنج

0432324

باشکندی

04232743

باشماق میانه

04246266

باشماق هشترود

0432447

باشیزاوجان

0411431

باغ معروف /کجاآباد

0472344

باغ وزیر

04245225

باغجغازعلیا

04244253

بالسین

04244226

باللوجه

04262934

باللی قشلاق

0412348

باویل علیاسفلی

0424643

بایقراکوه

0422834

بایقوت

0432634

بخشایش

0432726

برآغوش

04245227

برانقار

04243228

برزلیق

04232282

برنلیق

04246416

بزوجیق

0432412

بستان آباد

0427527

بسطاملو

04246854

بسیط

0427428

بشاب

04243229

بقرآباد

04273373

بکرآباد

04232452

بلان لیق

0424339

بلفه تیمور

0422733

بلوک آباد

0412722

بناب تبریز

0492222

بناب مرند

0472216

بندر/شرفخانه

0432438

بنه کهل

0471228

بنیس

0412369

بوراچارلو

0422639

بوکت

0491235

بهرام

0431232

بهرمان

0426296

بهل

04245264

بهمن آباد

0421747

بهنق

04243316

بیات سفلی

0422781

بیانلوجه

0431237

بیجند

04116316

بیرق

04246393

بیک کندی

0471233

بیگجه خاتون

0432515

بیلوردی

0432637

پارام

04246843

پاشابیگ

0422752

پالچقلو

04232722

پاوارس

0472336

پایانه

0472331

پردول

04232373

پورسخلو

0491245

پیام

0491264

پیربالا

0412446

پیرچوپان

0432448

پیشیکلو

0427431

پیغام

0427532

تاتارعلیا

0422835

تازه قلعه

0491242

تازه کندآخوند

0432326

تازه کندپناهی

0412268

تازه کندتبریز

0412735

تازه کندچلقائی

0431268

تازه کندسراب

0421724

تازه کندسفلی

04217412

تازه کندقشلاق

0427542

تازه کندوینق

0411

تبریز

0422845

تپه اسماعیل آباد

0412371

تپه قندیلو

0422645

تجرق مراغه

0424434

تجرق میانه

04246782

تخت سفلی

0427353

تخمدل

0472348

ترپ

04244222

ترک

04243220

ترکمن چای

0432449

ترکه داری

04722462

تسوج /دیزج شیخ مرجان

0431249

تکلدان

04246855

توپ آغاج

0472259

توپچی

04232264

توپقره

0412748

توتاخانه

0422836

تورچی

04323122

تیکمه داش

0472238

تیل

0427329

جاجان

0432439

جان بهان

0427522

جانانلو

0432533

جانقور

0432531

جغناب

0431254

جلده باخان

0492302

جلفا

0432728

جمال آباد

0491258

جواش

0422635

جوان قلعه

04273543

جوشین

0432431

جوقان کوچک

0431255

جهیزدان

0422773

جیران سفلی

0432522

جیغه

04116318

چاوان

0427442

چای کندی اهر

0432527

چای کندی سراب

0422785

چبینلو

0412747

چپقلو

04232283

چتاب علیا/سفلی

04912413

چرچر

0432425

چرزه خون

0423235

چرکنلو

0431251

چرلو

0432317

چرم خوران

04244252

چرن

04244385

چشمه کش

0472239

چشمه کنان

0422753

چگان

04232457

چلاقلو

0422749

چلان سفلی

0422787

چلان علیا

0427379

چلناب

0422641

چنار

0421789

چوان سفلی

0421782

چوان علیا

0421788

چوانباغ

0432532

چوبانلار

0426239

چول قشلاقی

04312476

چوللو

0431244

چه گوش

0422647

چهاربرود

0472252

چهرگان

0427273

چیناب

04244463

حاج یوسفلوی علیا

0432426

حاجی آقا

04246712

حاجی کندی

0427371

حاجی لار

0432332

حافظ

04227592

حبش

0427435

حدادان /آتی کندی

04246263

حسن کندی رود

0422848

حسین آباد

0424334

حلمسی

0422642

حوری

0427269

حوری درق

04275383

حیدرکانلو

04243312

خاتون آباد

0412365

خاصبان

0432723

خاکی

0427447

خالان

0472234

خامنه /دریان

0427274

خان کندی

0412448

خانقاه تبریز

0432631

خانقاه سراب

0421754

خانقاه مراغه

04244293

خانقاه میانه

04127295

خانه برق جدید

04127298

خانه برق قدیم

0422727

خراجو

0424646

خراسانک

0426252

خرم آباد

0421777

خرمازرد

0427362

خروانق

0412266

خسروشهر

0432632

خشکناب

0422627

خضرلو

0412277

خلجان

04275543

خلف بیگلو

0421765

خلیفه کندی /مراغه

04246857

خلیفه کندی /میانه

0427523

خمارلو

0432512

خواجه

0424439

خواجه ده /کلاله

0411285

خواجه دیزج

04246764

خواجه شاهی

0424335

خواجه غیاث

0472349

خواجه مرجان

04232313

خوبستان

0412354

خورخور

04245266

خورده بلاغ

0412733

خوشه مهر/ینگی کندی

0426232

خونیق

04272764

خویسرق

04245229

خیرآباد

04232454

دادلو

04312253

داراب

0492316

داران

0421734

داش آتان

0412458

داش آلمالو

04227843

داشبلاغ بازار

0426295

داشبلاغ مغار

04246362

داشبلاغ هشترود

0427342

داشکسن اهر

0412455

داشکسن تبریز

0426254

دامناب

0431241

دامنجان

0431226

دانباران

04275443

دایان

0426244

دایلار

04227844

دراج سفلی

0427533

دریلو

04232744

درین درق

0427359

دستجرداهر

0424325

دستجرد/بلوکان

04262364

دشدور

04262484

دغلیان

04246865

دلوحسن

0424444

دلی قیز

04274644

دمیرچی حدادان

04327275

دمیرچی سراب

0422829

دمیرچی ملکان

04262474

دوپیق

0427336

دوریق

0492309

دوزال /نوردوز

0432722

دوزدوزان

0491274

دوگیجان

0491294

دولت آباد

0431271

دولت آباد/سراب

04232312

دوه داشی

04246776

دوه یاتاقی

0491259

دیده بان

0412342

دیزج امیرمدار

0412739

دیزج پروانه

0491296

دیزج حسین بیک

0471237

دیزج خلیل

0424638

دیزج رضاقلی بیگ /دیزج علیقلی بیگ

0491267

دیزج قربان

04116310

دیزج لیلی خانی

04273323

دیزج ملک

0427439

دیل بیلمز

0412449

دین آباد

0421735

دیورزم

04246783

ذاکرکندی

0424627

ذولبین

0431279

رازلیق

0422629

رازیان

0432731

رزگاه

0426245

رشت آباد

04245267

رشیدآباد

0427331

روزی

0431228

روستای /هریس سراب

0412744

روشت بزرگ /دوش

0426255

ریحان

0491261

زال

04127292

زاوشت

0492318

زاویه مرند

0423239

زاویه میانه

0491271

زرغان

0432616

زرنق سراب

04232735

زرنق میانه

0424445

زرنکش

0427355

زغن آباد

0426294

زگیلیگ سفلی

04912414

زمهریر

04275394

زنبلان

0491218

زنجیره

0426234

زندآباد

0492212

زنوز

0491249

زنوزق

0412745

زوارق /کوته مهر

0472341

زین آباد

0412341

زین الحاجیلو

0471253

زیناب

0412459

زینتلو

04114322

زینجناب

0412274

ساتلو

0472329

سار

0471242

ساربانقلی

0491282

ساری تپه

04273764

ساری چمن

04246847

ساری قیه

04243322

سانیان سفلی

04232332

سبزارباط

0427545

ستن

0431

سراب

04246856

سراسکندسفلی

0432514

سرای

0412367

سرای ده

0421732

سرج

0427361

سرخه دیزج

0427441

سردارآباد

0431238

سردها

0421757

سرگیزه

0432519

سرند

04246715

سریک

0412362

سرین دیزج

04246413

سعادتلو

0432417

سعیدآباد

0472334

سفیدکمر

04116313

سفیده خوان /اسپرج خوان

0432427

سقین سرا

0432328

سلطانگه

0424633

سلوک

0431252

سنزیق

04244383

سنقرآباد

0421736

سنوکش

0431256

سوین

0424338

سوینج

0431243

سهزاب

04245268

سهل آباد

0411251

سهلان

04232372

سیاه کمر

0424644

سیدبیگ

04262534

سیدلر

0427452

سیرک

0472232

سیس

0412435

سیلاب

0492321

سیلگرد

0491266

سیوان

0492315

سیه رود

0492306

سیه سران

0427351

سیه کلان

04116323

شادآبادعلیا

04116320

شادآبادمشایخ

0431253

شالغون

04274493

شاملوکلیبر

0432534

شاملوهریس

0471255

شانجان

0427462

شاه ولی

04246755

شاهقلی کندی

0471

شبستر

0492313

شجاع

04275463

شجاع خانلو

0427534

شجایلو

04327152

شربیان

04273523

شرف آباد

0427526

شرفه

0422837

شریفلو

0421758

شلیلوند

0472222

شندآباد

0432319

شنگل آباد

0422851

شورجه طورآغای

0491255

شوردرق

04246754

شورقره کندی

0412344

شهرک /سهند

0432517

شهرک پائین

04246734

شهنوازوسطی

04243294

شیخ احمدلو

0422859

شیخ الاسلام

0422865

شیخ بابا

0432524

شیخ رجب

04243317

شیخ طبق

04262933

شیخ قشلاق

04245269

شیخ لر

0472249

شیخ ولی

04232723

شیخدرآباد

0427456

شیخلان سفلی

0422628

شیراز

0412443

شیرامین

04262923

شیربیت

04323123

شیروانه ده

04312472

شیره جین

0422853

شیرین کندی

0412457

صغایش

04275393

صفرلو

0472322

صوفیان /چله خانه

0424645

صوفیلار

0427325

صومعه دل

04327273

صومعه زرین

0422738

صومعه سفلی

0422748

صومعه علیامراغه

0424326

صومعه علیامیانه

0427372

صیفار

04244382

طارون

0427345

طرزم

04232455

طغای

0427535

طوعلی علیا

04232733

طوق

04244332

طوین

0427528

عاشقلو

04275464

عباس آباد

0427457

عبدالرزاق

0422622

عجب شیر

0427445

عربشاه خان

04246415

عرقطو

0491295

عریان تپه

0427323

علویق

0432442

علی آبادالوار

0422831

علی آبادگوراوان قشلاقی

0424632

علی آبادمیانه

0427373

علی آبادورزقان

04232335

علی قشلاقی

0427374

علیار

0471244

علیشاه

0427541

علیوردی اوشاقی

0427543

عمارت

04246777

عمواوغلی

0412336

عنصرود

0491273

عیش آباد

0432315

عین الدین

04243293

غریب دوست /مهماندوست

0472258

غلمانسرای

0492256

فارفار

0431233

فرگوش

04244384

فندقلو

0491285

قاپولوخ

0432446

قازالچای

04232374

قاسم درق

0422861

قاشقچی

0412442

قاضی جهان

04243315

قباق تپه

0412353

قپچاق

04272753

قتانلو

0412461

قدمگاه /بادامیار

0432518

قراجه سراب

0491254

قراجه فیض اله

04232736

قراجه میانه

04323127

قران قیه

0422862

قربان کندی

04246863

قرخ سقر

0421743

قرطاول

0491277

قرمزی قشلاق

0472345

قره آغاج شبستر

0424672

قره آغاج میانه

04232456

قره آور

0432314

قره بابا

0492322

قره بلاغ مرند

04245243

قره بلاغ میانه

0472245

قره تپه

0432323

قره چای حاجعلی

0432313

قره چمن

0422838

قره خضر

04232742

قره طورق

0412741

قره قشلاق

0432322

قره قشه

04274674

قره قیه

04246846

قره کلک

0432429

قره کوشن

04246772

قره گنای

04112528

قزل دیزج

0431248

قزل گچی

04275444

قزل یول

04323125

قزلجه

04116300

قزلچه میدان

0492325

قشلاق

04274494

قشلاق ازبک

04244227

قشلاق سیف الدین

0426233

قشلاق شاه وردی

0427458

قشلاق قره باغلو

0427465

قشلاق قره درق

0422852

قلعه جوق

0421731

قلعه خالصه

04272763

قلعه کندی اهر

0427436

قلعه کندی کلیبر

04262573

قلعه ملک

0426251

قلندر

04232375

قلیچ چی

0472353

قم تپه

0492275

قمیش آغل

0427265

قمیشلو

04232376

قواق علیا

04246714

قوجورعلیا

0422842

قوریجان

0422634

قوزلوجه

0422855

قوش قیه سی

0431259

قوشچی

0412462

قوشقرا

04245228

قوشه بلاغ

0492328

قولان

04232453

قویجاق

0424649

قویون قشلاقی

0432718

قیصرق

0427434

قیه باشی

0431246

کادیجان

0427322

کاسین

04274673

کاغلوگوزلو

0471225

کافی الملک /کوشک

0421755

کامل آباد

0427537

کدخدالوی بالا

0432436

کر

0491265

کراب

0421744

کرج آباد

04114324

کرجان

0412339

کردآباد

0432418

کردکندی

0426246

کردلراهر

0412337

کردلرتبریز

0421723

کرده ده

0411637

کرکج

0432444

کرگان قدیم

0422737

کرمجوان

04273525

کرینگان

04244225

کزرج

0426241

کسانق

04244322

کسلان

0492214

کشک سرای

0426231

کقالق

0472347

کلاش

0427459

کلالق

0427553

کلاله اسلامی

04275473

کلاله علیا

0431263

کلانترسفلی

0472339

کلانکش

0491263

کلجار

0412346

کلجاه

0432327

کلقان

0412463

کلوانق تبریز

0432624

کلوانق سراب

04232753

کلوچه خالصه

0424636

کله گرد

04246363

کله گرد

0426259

کلهراهر

0424327

کلهرمیانه

0431231

کلیان

0427422

کلیبر

04246414

کماجرود

0492323

کمارسفلی

0472354

کندرود/گل آبادشبستر

04116303

کندرودتبریز

0492227

کندلج

0424441

کندوان

0427548

کنزه رود

04232732

کنگاور

0412456

کوخالو

04262294

کوربلاغ

0472226

کوزه کنان

0423273

کولا

0491251

کوه کمر

04243314

کوهسالار

04232262

کهبنان

0421729

کهجوق

04327195

کهدولان

0421746

کهق

04246827

کهل بلاغی

0412345

کهنمو

04273544

گال

04245242

گاو

04243226

گاوینه رود

0422849

گدکلو

0426258

گرانکاه

04262574

گرده سنگ

0472338

گروس

0491279

گزافر

0421792

گشایش

0421793

گل

0432419

گل آخر

0421725

گل تپه

0432318

گل قاسم

0423243

گلبوس

0422762

گلستان سفلی

04227593

گلستان علیا

0492233

گله بان

04274683

گلی قوزی

0422775

گلی کندی

0491234

گلین قیه

0432526

گمند

0412366

گمیچی

0422643

گنبد/زاویه

04272754

گنبران

0412338

گنبرف

04262473

گنگل آباد

0427443

گوار

0431262

گواشین

0412464

گواهر

0427375

گوراند

0432428

گورچین

0427271

گورن

0427427

گوزالان

0412452

گوگان /آخی جهان /تیمورلو

04243313

گوگدرق

04232263

گون دوغدی

0427525

گون گورمز

04262483

گونجیک

0423236

گونلو

04227842

گونه باخان

0482561

گوی آغاج

0432525

گویج

0424679

گویجه قلعه

04227663

گویجه قملاق

0472335

لارشبستر

0427524

لاریجان

0424631

لامشان

0412265

لاهیجان

0422843

لکلر

04245263

لله لو

0427348

لمبران

04116326

لیقوان

0422827

لیلان

0427376

لیلی خانی

04273763

لیلی خانی

0492252

لیوار

04232293

ماهی آباد

04112520

مایان سفلی

0422844

مبارک آباد

0427451

متعلق

0432451

متنق

0412351

مجارشین

0427263

مجیدآباداهر

0422863

مجیدآبادمراغه

0491269

محبوب آباد

0422864

محسن آباد

04275382

محمودآباد

0492324

مرازاد

0421

مراغه

04275293

مردانقم

0421751

مردق

0427551

مرزآباد

04274643

مرزرود

0492236

مرکید

0491

مرند

0472342

مزرعه

0427357

مزرعه شادی

0427327

مسقران

0492329

مسن

0427377

مشک عنبر

0471229

مشنق

0424634

مغامیر

0421745

مغانجیق

0432618

مقصودلو

04246352

مکتو

04243325

ملاحاجی

0431276

ملایعقوب

04244333

ملک

04273524

ملک تالش

04116330

ملک کیان

0422822

ملکان

0423234

ممان

0412432

ممقان

0472351

منور

0472352

موجمبار

0427432

مولان

0422794

مولو

0427334

مهترلو

0432712

مهربان

0422637

مهماندارعجب شیر

0422841

مهماندارملکان

04246765

مهمانلو

0491299

میاب

0432452

میاردان

0423222

میانه

0432633

مینق

04273354

میوه رود

0412445

نادیلو

04262293

ناظم آباد

0422632

نبرین

0427429

نجف تراکمه

0427341

نچق

04246845

نخودآباد

0421728

نرج آباد

04244323

نشق

04246353

نصیرآبادسفلی

04246822

نظرکهریزی

0472327

نظرلو

0472332

نعمت اله

04244325

نقاباد

0426291

نقاره کوب

0426249

نقدوز

0432623

نمرور

0427268

نواسر

0432421

نوجده کوه /جوقان بزرگ

0412276

نوجه ده

0427437

نوجه ده بهشتی

04274484

نوجه ده رجائی

0432434

نوجه ده سادات

0492319

نوجه مهر

04243227

نودلق

0492326

نوشیروان

0427358

نهریق

0432516

نهند

0432535

نیچران

0427278

نیق

0431274

وانق سفلی

0491239

وانلوجق

04275474

وایقان اهر

0472227

وایقان شبستر

0421722

ورجوی

0427324

ورزقان اهر

0424328

ورزقان میانه

04246753

ورقه علیا

0472346

ورکش

04262363

ورگهان

04243323

ورنکش

0424628

وظیفه خوران

0422644

ولنجیق

04246826

ولی کندی

04244324

ونجان

0426243

ویجینی

04246713

ویران قیه

0492304

هادیشهر/علمدار/گرگر

0491286

هاوستین

04274483

هجران دوست

0432453

هراب

0491237

هرزندجدید

0491291

هرزندعتیق

0422633

هرکلان

0431277

هروان

04116332

هروی

0432612

هریس سراب

0472256

هریس شبستر

04217414

هریس مراغه

04114325

هزارباران

0424622

هشترود

0412447

هفت چشمه

0426297

هلان اهر

0427277

هلان صفرعلی

0492312

هلق

0424435

هندلان

0491244

هوجقان

0427262

هوراند

0431264

هولیق

0427261

هووای

0491238

یالقوزآغاج مرند

04243225

یالقوزآغاج میانه

0492216

یامچی

04227596

یانبلاغ

04246824

یانیق

04262533

یاورکندی

0422646

یایچی

0426237

یخفروزان

04232737

یدی بلاغ

0492287

یکان سعدی

0492243

یکان علیا

0492246

یکان کهریز

0427321

ینگجه اهر

0431273

ینگجه سراب

04323126

ینگجه عباسی

0422631

ینگجه عجب شیر

04217262

ینگجه مراغه

04244334

ینگجه میانه

0432536

ینگجه هریس

04112570

ینگی اسپران

0422846

یورقنلوی جدید

0422839

یوزباش کندی

0427433

یوزبند

0432422

یوسف آباد

04246828

یهرچی