پیش شماره تلفن های ثابت خراسان شمالی

  لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان خراسان شمالی به مرکزیت شهر بجنورد به ترتیب حروف الفبا میباشد.

     0585422

آشخانه

0585448

آمند/قره قانلو

0584275

ارکان

0585482

اسپاخو

0585784

اسپید

0585453

استاد

0585637

اسطرخی

0585721

اسفراین

0585438

اسلام آباد/بجنورد

05856353

اسلام آباد/شیروان

0585778

الست علیا

05856356

اله آباد

0584228

اله وردیخان

0585346

امیرآباد

0585443

اینچه سفلی

0585456

اینچه علیا

0585342

ایور

0584242

باباامان

0585437

بازارقارناس

05858454

باش محله

0585646

باغان

0584278

باغچق

0585535

باغلق

0585773

بام /قارضی /آق قلعه

0584

بجنورد

0584271

بدرانلو

05727216

برج /بزنج /ایرج

0585644

برزل آباد/رضاآباد

0585671

برزلان علیا

0585536

بک پولاد

0584248

بوربور

0585444

بهکده رضوی

0584269

بیدک

0585665

بیگان

0585537

پرسه سوعلیا/سفلی

0585534

پشینده

05856357

پیرشهید

0585428

پیش قلعه

0584279

تاتار

0585528

تازه قلعه

0585538

تکله قوز

0585635

تنسوان

0585533

تنگه ترکمن

0585649

توده

0585733

توی

05858464

تیتکانلو

0585322

جاجرم

0585339

جربت

05858462

جعفرآباد

0585282

جمی

0585785

جهان

0585441

چخماقلو

05858450

چری

0585341

چشمه خان

0585433

چمن بید

0585223

چناران

0585737

چهاربرج اسفراین

0585344

چهاربید

0585464

حسن سو

0585226

حصار/گرمخان

0584261

حصارحسینی /حصارشاهوردیخان

0585463

حیدرآباد

0585743

خالدآباد

0585343

خراشاه

0585466

خرتوت

05858457

خرق

0585432

خرم دره

0585729

خوشین

0572825

دارین

0585529

داشلی قلعه

0584272

درتوم

0584255

درغانلو

0585335

درق

0585455

درکش

0585782

دستجرداسفراین

0585337

دشت جاجرم

0585461

دشتک علیا

0585531

دویدوخ علیا

0585634

دوین بجنورد

0584247

دهگاه

0585774

دهنه اجاق

0585776

دهنه شیرین

0585522

راز

0585527

راستقان

0585777

راوخ

0584245

رئین

0585345

رباط قره بیل

0585673

رباط

0584284

رختیان

0585431

رسالت

0585727

روئین

0585429

زرد

0585454

زمان صوفی

0585632

زوارم

05856350

زیارت /حسین آباد

0585735

سارمران

0585244

سرچشمه /هانوزی /حصار/گرمخان

05727213

سست

0585238

سلولی /اسفیدان

0585666

سنجد

0585338

سنخواست

0585532

سوخسوهاشم

0585669

سولدی

0585465

شورسو

0585332

شوقان

0585439

شهرآبادکرد

0585446

شهرآبادنیروی هوائی

0585638

شهرک /امام /رضا

0585639

شهرک /امام /سجاد

0585622

شیروان

0585772

صفی آباداسفراین

0585334

طبر

0585262

طراقی ترک

0585445

عشق آباد

0584273

علی آباد

0585524

غلامان

0585822

فاروج

0585648

فجرآباد

0585426

قاضی

0585237

قتلیش

0584276

قراجه

05858456

قره چشمه

0584249

قره خانبندی

0585457

قزلر

0585667

قلعه حسن

0585361

قلی

0585779

قنبرباغی

0585452

کاستان

0584277

کچرانلو

0585336

کرف

0585442

کریک

0585434

کشانک

0585451

کشک آباد

0585731

کلات اسفراین

0585458

کلاته چنار

0585447

کلانتر/کیکانلو

05858452

کواکی

0585826

کوران ترکیه

0585664

کوسه /الخالص

05727210

کوشکی /جوشقان

0585459

کوشکی ترکمن

0585449

کوشکی کیکانلو

0585462

کهنه جلگه

0585745

گراتی

0585468

گرماب

0585325

گرمه

0584294

گریوان

0585825

گزکوه

0584282

گلی

0585641

گلیان /حصارپهلوانلو

0585525

گیفان

0584289

لنگر

0585435

لنگر/عزیزآباد

0585662

لوجلی

0642323

ماهوربرنجی

05858458

مایوان

0585427

محمدآبادشوقان

0585742

محمودی

05858453

مردکانلو

0585425

مهمانک

0584274

مهنان

0585668

نامانلو

0585252

ناوه /قزلقان

0585436

نجف

05858461

نجف آباد

0585775

نوده بام

0585227

نوده چناران

05858460

یام

0585526

یکه سعودعلیا/سفلی

0584225

ینگه قلعه بجنورد

0585663

ینگه قلعه شیروان

05858455

ینگه قلعه فاروج