پیش شماره تلفن های ثابت یزد

 لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان یزد به مرکزیت شهر یزد به ترتیب حروف الفبا میباشد.

03524776

آریج

03524778

آسفیج

0352682

ابرکوه

0352727

احمدآباد/اردکان

03524777

احمدآباد/کریم آباد/سنجدک

03518367

احمدآباد/مشیر

0352722

اردکان

03526877

اسدآباد

03526876

اسفندآباد

03534346

اسفندیار

03526442

اسلامیه

03527358

اشتیجه

03523622

اشکذر

03534341

اصفهک

03524216

باجگان

0352422

بافق

0352677

بخ

03526872

بخش بهمن /مهرآباد/توران پشت

03526875

بداف

03524215

بساب

03525241

بنادک سادات

03526522

بنادکوک دیزه

0352378

بندرآباد

03524771

بنستان

03524774

بنیز

0352472

بهاباد

03534349

پیکوه /مرغوب

03525826

ترکان /هرابرجان

0352622

تفت

03523825

تقویه

03525337

تنگ چنار

0352585

توتک

03526782

توران پشت

03526921

تیزورک

0353432

جوخواه

03527525

چاه افضل

0352588

چاهک

03526527

چاهوک /پندر

03527524

حاجی آباد/زرین

03523621

حسن آباد

03518369

حسین آباد/ریسمانی

03534325

حلوان

03527521

خرانق

03526878

خرم آباد

03534328

خسروآباد

03523823

خضرآباد

03526448

خودسفلی

03525244

خورمیز/منشاد/دره گل افشاد

03524217

خوسف /بشگان

03518362

خویدک

03526784

دره زرشک

03526423

ده بالا

03524775

ده جمال

03526928

ده عرب /صفی آباد

03524213

ده کوشک

03535226

ده محمد

03526783

دهشیر

03518361

دهنو

0353434

دیهوک

03527523

رباط پشت بادام

03526775

رشکوئیه

03535229

رضویه

0352777

رکن آباد/مهرآباد

0352367

زارچ

03526528

زردین

03534345

زنوغان

03527522

ساغند

03526428

سانیج

03526525

سخوید

03525331

سروارنان

03527356

سروسفلی

03527359

سروسفلی

03525336

سریزد

03526347

سعیدآباد

03526348

سلطانب

03523922

سورک

03518360

سیدمیرزا

0351727

شحنه

03523765

شرف آباد/عزآباد

03526789

شریف آباد

03526926

شمس آباد

03523762

شمسی

03526447

شواز

03526879

شهرآباد

03526925

شهراسب

03525333

شهرک صنعتی /مهریز

03527772

شهرک صنعتی /میبد

03525889

شهریاری

03524214

شیطور/دولت آباد

03526922

صادق آباد

03523763

صدرآباداردکان

03523926

صدرآبادندوشن

0353422

طبس

03526425

طزرجان

03525240

طزنج

03526785

عبداله

03534347

عرب آباد

0353522

عشق آباد

0352735

عقدا

03526344

علی آباد/تفت

03525339

علی آباد/چهل گزی

03524772

علی آباد/خیرآباد

03525729

فتح آباد

03527357

فخرآباد/زرجوع

03526923

فراغه

03534326

فهالنج

03518365

فهرج

03526929

فیروزآباد

03526346

فیض آباد/صادق آباد

03523826

کذاب /هامانه

03525828

کرخنگان

03526788

کردآباد

03534322

کریت بالا

03524779

کویجان

03526774

کهدوئیه

03525332

گردکوه

03526466

گلویک

03525829

مبارکه

03518363

محمدآباد

03534327

محمدآباد/طبس

03525822

مروست

03526924

مریم آباد

0352634

مزرعه حاج علی عسگر

03525330

مزرعه حاجی عبداله

03527773

مزرعه کلانتر/حجت آباد/محمدآباد

03527353

مزرعه نو

03525243

منشاد

03525334

مهدی آباد/بهادران

0352522

مهریز

0352772

میبد

03526529

میرهاشم /بیدآخوید

03534348

نایبند

0352392

ندوشن

0352644

نصرآباد

03526443

نصرآباد

0352652

نیر

03526523

نیر

03525728

هاشم آباد

0352572

هرات

03527355

هفتادر

03523925

هفتهر

03526445

همت آباد

03525249

هنزا

03535221

هودر

0351

یزد