پیش شماره خطوط موبایل چهارمحال و بختیاری

خطوط موبایل شهر کرد :

0913180

0913181

0913182

0913183

0913184

0913185

0913280

0913281

0913282

0913283

0913284

0913285

0913287

0913380

0913381

0913381

0913382

0913383

0913384

0913385

0913480

0913481

0913484

0913881

0913886 اعتباری

0913888

0913980

0913981

0913982

0913983

0913984

0913985

0913986

0913988

0913977

0913978

0913979

0910312

0910319

اعتباری

09140259

09162203

09162204

09162232

09162239

09162243

0932381

شهر سامان :

0913707

علاوه بر استان چهارمحال و بختیاری که دارای پیش شماره 913 است، استانهای دیگری نیز شامل این پیش کد هستند، جهت مشاهده آنها از لینکهای زیر استفاده نمایید:

پیش شماره خطوط موبایل اصفهان

پیش شماره خطوط موبایل یزد

پیش شماره خطوط موبایل کرمان