پیش شماره خطوط موبایل البرز

خطوط موبایل شهر کرج:

0912160

0912161

0912162

0912163

0912164

0912165

0912166

0912167

0912168

0912169

0912216

0912236

0912246

0912256

0912266

0912364

0912463

0912765

0912766

0912767

0912768

0912769

0912861

0912862

0912869

0919161

0919162

0919163

0919164

0919164

0919165

0919166

0919260

0919261

0919262

0919263

0919264

0919265

0919266

0919271

0919272

091936

0919370

0919371

علاوه بر استان البرز که دارای پیش شماره 0912 است، استانهای تهران، زنجان، سمنان، قزوین و قم شامل این پیش کد هستند.

پیش شماره خطوط موبایل تهران

پیش شماره خطوط موبایل زنجان

پیش شماره خطوط موبایل سمنان

پیش شماره خطوط موبایل قزوین

پیش شماره خطوط موبایل قم