پیش شماره خطوط موبایل ایلام

خطوط موبایل شهر ایلام :

0918141

0918142

0918143

0918144

0918340

0918341

0918342

0918343

0918344

0918345

0918840

0918841

0918842

0918843

0918844

0918845

0918940

0918941

0918942

0918943

0918944

0918945

0918948

0918989

0918990

0932455

خطوط موبایل شهر دهلران :

0918549

علاوه بر استان ایلام که دارای پیش شماره 0918 است، استانهای همدان، سمنان، کردستان و کرمانشاه شامل این پیش کد هستند.

پیش شماره خطوط موبایل همدان

پیش شماره خطوط موبایل کردستان

پیش شماره خطوط موبایل کرمانشاه