پیش شماره خطوط موبایل قزوین

خطوط موبایل قزوین :

0912181

0912182

0912281

0912282

0912381

0912382

0912382

0912481

0912482

0912581

0912582

0912681

0912781

0912782

0912783

0912881

0912882

0912982

0932281

0919281

0919282

0919284

0919285

0919285

0919286

0919287

0919288

0919181

0919182

0919183

0919184

0919185

0919381

0919382

0919383

0919384

0919385

0919386

0919387

0919388

0919389

علاوه بر استان قزوین که دارای پیش شماره 0912 است، استانهای البرز، زنجان، تهران، سمنان و قم شامل این پیش کد هستند.

پیش شماره خطوط موبایل البرز

پیش شماره خطوط موبایل زنجان

پیش شماره خطوط موبایل تهران

پیش شماره خطوط موبایل سمنان

پیش شماره خطوط موبایل قم