پیش شماره خطوط موبایل سمنان

خطوط موبایل سمنان :

0912131

0912231

0912232

0912331

0912332

0912431

0912432

0912531

0912532

0912631

0912632

0912731

0912732

0912831

0912832

0932231

0919131

0919132

0919133

0919231

0919232

0919276

0919331

0919332

0919333

0919334

خطوط موبایل شاهرود :

0912173

0912174

0912273

0912274

0912373

0912374

0912473

0912474

0912573

0912574

0912673

0912674

0912773

0912774

0912873

0910287

0910288

0919173

0919174

0919273

0919274

0919334

0919373

0919374

0919375

0919376

0919670

علاوه بر استان سمنان که دارای پیش شماره 0912 است، استانهای البرز، زنجان، تهران، قزوین و قم شامل این پیش کد هستند.

پیش شماره خطوط موبایل البرز

پیش شماره خطوط موبایل زنجان

پیش شماره خطوط موبایل تهران

پیش شماره خطوط موبایل قزوین

پیش شماره خطوط موبایل قم