پیش شماره خطوط موبایل زنجان

خطوط موبایل شهر زنجان :

0912141

0912142

0912241

0912242

0912341

0912342

0912440

0912441

0912442

0912541

0912542

0912641

0912642

0912741

0912742

0912743

0912744

0912745

0912777

0912841

0932241

0919141

0919241

0919242

0919277

0919278

0919279

0919142

0919143

0919341

0919342

0919343

0919344

0919345

0919346

0919347

0919348

علاوه بر استان زنجان که دارای پیش شماره 0912 است، استانهای البرز، تهران، سمنان، قزوین و قم شامل این پیش کد هستند.

پیش شماره خطوط موبایل البرز

پیش شماره خطوط موبایل تهران

پیش شماره خطوط موبایل سمنان

پیش شماره خطوط موبایل قزوین

پیش شماره خطوط موبایل قم